Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ»ΑΡΧΙΣΕ Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΙΣ ;
                                                                         23.5.2017
Αποτέλεσμα εικόνας για τάμα του έθνους
1.Μὲ τὸ ὑπ ἀριθμὸν 204/3.4.2017 ἔγγραφό μας, εἴχαμε προειδοποιήσει τὸν Μακαριώτατο καὶ τοὺς Ἁγίους Συνοδικοὺς ὅτι μέχρι τέλους Ἀπριλίου θὰ ἀναμέναμε ἀπάντησί τους  γιὰ τὸ μεγαλεπήβολο καὶ κολοσσιαῖο μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτήρα Χριστό – τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

2. Παρ᾽ ὅλον ὅτι, δυστυχῶς, καὶ πάλι δὲν τύχαμε κατανοήσεως ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τῶν Ἁγίων Συνοδικῶν, διότι δὲν ἐπικρατεῖ τὸ «δημοκρατικὸν συνοδικὸν σύστημα», ἀλλὰ τὸ «ἀρχιεπισκοπικό»  - ἡ πλειοψηφία αὐτῶν, πλὴν ἐνίων, ὑπερθεματίζει ὅ,τιδήποτε καὶ ἂν εἰσηγηθῇ  καὶ ἀποφασίζῃ ὁ Μακαριώτατος·
καὶ παρ᾽ ὅλον ὅτι οἱ ἄπειρες χιλιάδες τοῦ Χριστεπώνυμου πληρώματος (κλήρου καὶ λαοῦ) καταφέρονται δριμύτατα ἐναντίον μας καὶ μᾶς ρωτοῦν : «γιατί μᾶς κοροϊδεύετε καὶ δὲν προχωρεῖτε γιὰ τὴν ὑλοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους  ; ; ; »,
ἐν τούτοις κάναμε ὑπομονὴ μέχρι τώρα, προσευχόμενοι ἡ Παναγία Τριὰς νὰ φωτίσῃ καὶ τὸν Μακαριώτατο νὰ ἀνανήψῃ καὶ ἀπὸ κοινοῦ νὰ ὑπάρξῃ ἕνας καλόπιστος διάλογος. Ὅπου ὑπάρχει καλόπιστος διάλογος φυγαδεύεται ὁ διάβολος καὶ ὅπου δὲν ὑπάρχει διάλογος βασιλεύει ὁ διάβολος! ! ! . . .


3. Βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας (ἄρθρ.5 παράγρ. Ι τοῦ Νόμου 1943/1999), ὅλες οἱ ὑπηρεσίες ὑποχρεοῦνται ἐντὸς 60 ἡμερῶν νὰ ἀπαντοῦν σέ ἀναφορὲς καὶ αἰτήματα πολιτῶν καὶ σὲ περίπτωσι ἀρνητική, πρέπει νὰ εἶναι μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα ἀπόλυτα τεθεμελιωμένη ἡ ἄρνησή τους.
Ἐὰν αὐτό εἶναι ἐπιλήψιμον γιὰ ὃλες τὶς ὑπηρεσίες, οἱ ὁποῖες εἶναι «μπάχαλο» καὶ ἀντὶ νὰ ὑπηρετοῦν, κατατυραννοῦν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δὲν θὰ ἔπρεπε ποτὲ ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία νὰ κατασκανδαλίζῃ τὸ ποίμνιόν της καὶ νὰ συμπεριφέρεται σὰν τοὺς τεμπέληδες, ἄνευ ἤθους ἐργασίας δημοσίων ὑπηρεσιῶν.

4. Μὲ τὸ 184/24.3.2017 ἔγγραφόν μας ἀγωνισθήκαμε νὰ ἀνακαλέσουμε τὸν κ. Αἰμίλιο Πολυγένη, ὑπεύθυνο τῆς ἱστοσελίδας «Ρομφαία» στὴν τάξι γιὰ αὐτὰ ποὺ ἔγραψε τὴν 9.3.2017.

Ὁ κ. Πολυγένης χαρακτηρίζεται ἀπὸ τοὺς περισσότερους ἀναγνῶστες του, ὡς μὴ ἀντικειμενικός, γράφοντας πάντα ὑπὲρ του Μακαριώτατου, παραβλέποντας ἀκόμη καὶ φανερὰ ἀνθρώπινα σφάλματά του καί χρησιμοποιώντας ἀβίαστα τήν φράση «ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου» !
Ὅλως περιέργως πασχίζει πάντοτε νὰ τὸν προασπίζη καὶ τὸν δικαιολογῇ καὶ σὲ λανθασμένες ἐνέργειες τοῦ  Μακαριωτάτου, ὁ ὁποῖος παρασύρεται προφανῶς ἀπὸ κακοὺς συνεργάτες του! ! ! . . .

5.  Ἄπειρα ὅμως μέλη, φίλοι, συνεργάτες καὶ θαυμαστές των σκοπῶν, τῶν δραστηριοτήτων καὶ τῶν προοπτικῶν  τῶν φορέων μας, Σωματείου «οἱ Φίλοι του Τάματος τοῦ Ἔθνους», Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Διορθοδόξου Συνδεσμοῦ «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» μᾶς «ἄνοιξαν τὰ μάτια» ! ! ! . . .
Μᾶς ἔδειξαν  τὸ βίντεο :
καὶ ἐκεῖ δὲν πιστεύαμε στὰ μάτια μας. Διερωτώμαστε, μήπως πρέπει νὰ πᾶμε στὸν ὀφθαλμίατρο, δὲν πιστεύαμε στὰ αὐτιά μας καὶ διερωτώμαστε μήπως πρέπει νὰ σπεύσουμε  στὸν ὠτορρινολαρυγγολόγο, δὲν πιστεύαμε στὴ λογική μας  καὶ διερωτώμαστε, μήπως ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀκούγαμε καὶ βλέπαμε ἦταν στὸν ὕπνο μας καὶ ὄχι στὸν ξύπνιο μας, μήπως ἦταν σατανικὲς ἐνυπνιάσεις καὶ φαντασιώσεις, μήπως  ὁ ἀντικείμενος ἡμῶν σατανᾶς βάλθηκε νὰ μᾶς ἐξουθενώςῃ καὶ νὰ μᾶς ρήξῃ στὰ βάραθρα τῆς καταπογοητεύσεως, τῆς ἀπελπισίας, τῆς ἀπιστίας καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσῃ μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια καὶ γεωμετρικὴ πρόοδο στὴν ἄβυσσο τῆς κολάσεως;;;
Πρὸς τοῦτο ἀναγκασθήκαμε νὰ δείξουμε τὸ ἐν λόγω βίντεο καὶ σὲ πολλοὺς ἄλλους ἀνθρώπους τῶν γραμμάτων, τῶν τεχνῶν, τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς θρησκείας. Κατ΄ ἀρχήν, καὶ αὐτοὶ οἱ πανεπιστημιακοὶ καὶ ἄνθρωποι τῆς τέχνης καὶ τῆς ἐπιστήμης, τῆς οἰκονομίας καὶ πετυχημένοι οἰκογενειάρχες ἐπίσης, δὲν πίστευαν καὶ μᾶς παρακάλεσαν νὰ τοὺς δώσουμε ἀντίγραφο τοῦ βίντεο, γιὰ νὰ τὸ δοῦν καὶ ἐνώπιον ἄλλων.
Καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ καθαρώτατα μυαλά, οἱ ταπεινοὶ καὶ εὐλαβεῖς ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ σκεπτόμενοι καὶ βιοῦντες Ἕλληνες, ἔχασαν κάθε ἰδέα μὲ τὰ λεγόμενα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας! ! ! . . .

6. Γιὰ νὰ μὴ νομίζουν κάποιοι, ὅτι εἴμαστε προκατειλημμένοι,  ἀναρτῶμε αὐτούσιο τὸ ἀνωτέρω ἀναφερόμενο κείμενο τῆς «Ρομφαίας» μὲ τὰ λεχθέντα ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου τὴν 8.3.2017  καὶ τὸ Video! ! ! . . .
Διαπιστώνουμε, ὅτι δὲν εἶναι ὅλα λόγια τοῦ κ. Πολυγένη, ἀλλὰ  φεῦ σχεδὸν ὅλα φαρμακερὰ λόγια καὶ χολὴ τοῦ Μακαριωτάτου καὶ ζητοῦμε συγγνώμη ἀπὸ τὸν κ. Πολυγένη! ! ! . . .

7.Παρακαλοῦμε εὐγενῶς, μελετῆστε ὅλοι καὶ συναγάγετε δίκαιους χαρακτηρισμοὺς καὶ συμπεράσματα ! ! !
Εὐχηθῆτε καὶ προσευχηθῆτε καὶ ἐσεῖς ὁ Θεὸς νὰ φωτίζη ὅλους μας, ἰδίως τὸν Μακαριώτατόν μας, νὰ δῇ τὴν ἀλήθεια, δηλαδὴ τὶς ἀγαθὲς προθέσεις μας, τὴν ἀνιδιοτέλεια μας, τὴν προσφορά μας.
 Ὅλα αὐτὰ εἶναι φανερὰ ἀπὸ συμβολαιογραφικὲς πράξεις, προτάσεις νομοθετικῶν ρυθμίσεων, ἀποφάσεις Ὑπουργείων, ΦΕΚ καὶ λοιπὰ ἐπίσημα ἔγγραφα, καθὼς καὶ τὶς χιλιάδες συγχαρητήριες ἐπιστολὲς Ἑλλήνων καὶ ξένων Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων, ἱερέων καὶ προσωπικοτήτων, ποὺ ἔχουν ἐπανειλημμένως δημοσιευθῆ!!!...
Εὐχηθῆτε, ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ὁ Μακαριώτατος νὰ συμπεριφέρεται δίκαια, ἀντικειμενικὰ, πατρικὰ καὶ εἰλικρινῶς, νὰ ὁμιλῇ τὴν Ὀρθόδοξη γλῶσσα τῆς ἀληθείας καὶ ὄχι τῆς διπλωματίας καὶ τὴν πολιτικάντικη. Ἄν δὲν ἐπιθυμῇ νὰ βοηθήσῃ ἔστω καὶ κατ’ ἐλάχιστον, τουλάχιστον νὰ μὴ ἐφαρμοζωνται τὰ γραφικά:
α) «…ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.» (Ματθ. 23, 14),
β)«κινδύνοις., κινδύνοις .., κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις·» (Β΄Κορ. 11, 26).
γ) «οὐκ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.» (Β΄ Κορινθ. 9, 7).
δ) «μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ» (Πρὸς Κολασσαεῖς, 3, 9 )
ἤ ε) τὸ δημῶδες ἀνέκδοτο «νὰ προσευχόμεθα νὰ ψοφήσει ἡ κατσίκα τοῦ γείτονα». Νὰ προσευχόμεθα νὰ μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεὸς νὰ ἀποκτήσουμε καὶ μεῖς κατσίκα, γιὰ νὰ πίνουν καὶ τὰ δικά μας παιδιά γάλα,
καὶ νὰ μὴ ἀγνοοῦνται καὶ περιφρονοῦνται πληθώρα ἄλλων  θεϊκῶν ἐντολῶν, πατερικῶν συμβουλῶν καὶ λαϊκῶν ρήσεων! ! ! . . .

8. Ἄς πιστεύσουμε ἀκραδάντως στὸ ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει, μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια, ἀπόλυτη διαφάνεια καὶ ἔμπρακτη ταπείνωσι! ! ! . . .

9. Κατωτέρω δημοσιεύουμε καὶ τὴν ἀντίκρουσι στὰ ἀπαράδεκτα καὶ ἀχαρακτήριστα λεγόμενα – γραφόμενα στὴν ἱστοσελίδα «Ρομφαία», ἐπειδὴ διαπιστώσαμε, δυστυχῶς, ὅτι τὰ περισσότερα ἐξ αὐτῶν εἶναι αὐτούσια λεγόμενα τοῦ Μακαριώτατου, πρὸς ἀποκατάστασι τῆς ἀλήθειας.

10.Τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφο δὲν τὸ ἀποστείλαμε στὸν Μακαριώτατο, μήπως ὁ Μακαριώτατος συνετίζετο καὶ ἐσταματοῦσε νὰ λασπολογῇ ἐναντίον μας καὶ νὰ μὴ ἐκφράζεται μὲ τοιούτους χυδαίους λιβέλλους γιὰ ἰδεολόγους, οἱ ὁποῖοι μοχθοῦν μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτη διαφάνεια, χωρὶς νὰ κομπορρημονοῦν. Ἀκόμη καὶ οἱ χειρότεροι ἐπαῖτες τῆς ὑφηλίου νὰ εἴμεθα, θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς συμπεριφέρεται μὲ κάποια εὐγένεια, κάποιο σεβασμὸ καὶ κάποια ἀξιοπρέπεια. Καὶ νὰ μᾶς ἔλεγε : «παιδιά μου ἔχουμε μόνον 10 παξιμάδια, πάρτε καὶ σεῖς τὸ 1/10 τὸ παξιμαδιοῦ, δηλαδὴ ἕνα ἀντίδωρο, καὶ ὁ Θεὸς νὰ τὸ εὐλογήσῃ νὰ σᾶς στηρίξῃ μέρες καὶ ἑβδομάδες ὁλόκληρες»!!!...
Ἐμεῖς ὅμως δόξα τῷ Θεῷ δὲν ζητήσαμε οὔτε ἕνα ψίχουλο ! ! !

11. Ὅπως πολλὲς φορὲς ἔχουμε τονίσει σὲ ὅλους, καὶ στὸν Μακαριώτατο,  ὄχι μόνο τὸν Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐκμεταλλευθοῦμε οὔτε κὰν διανοούμαστε κάτι τέτοιο σατανικὸ - ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸν περιβάλλοντα χῶρο, ποὺ φιλοδοξοῦμε νὰ ἀναδείξουμε σὲ πρότυπον ἀλσύλλιο, γιὰ τὴ δημιουργία πράσινων πνευμόνων, νὰ οἰκειοποιηθοῦμε καὶ νὰ ἀπαθανατίσουμε τὸ ὀνοματάκι μας, ὅπως εἴθσται μποροῦν νὰ πράττουν ψοφοδεεῖς καὶ ματαιόδοξοι.
Τὸ ἐν λόγω ἀλσύλλιο θὰ ὀνομασθῆ «Ἐπίγειος Παράδεισος – Ἐδέμ».

12.Πρὸς τοῦτο εἴμαστε διατεθειμένοι νὰ ἀφήσουμε καὶ συμβολαιογραφικὴ πράξη - διαθήκη καὶ τὴν τελευταία δεκάρα νὰ τὴν διαθέσουμε γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους! ! ! . . .

13. Τήν, μὲ ἀπερίγραπτες ψυχικὲς καὶ σωματικὲς ἀλγηδόνες, ἀλλὰ καὶ στερήσεις μιᾶς ζωῆς ὁλόκληρης, δημιουργηθεῖσα περιουσία μου, δὲν θὰ  τὴν διαχειρίζωμαι ἐγὼ ἀλλὰ ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου καὶ  τεσσάρων ἄλλων Μητροπολιτὼν καθὼς καὶ ταπεινῶν καὶ εὐλαβῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ ἑλληνόψυχων, μὲ ἀρίστη ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία ! ! ! . . .

14. Ἡ Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπή, θὰ ἐλέγχη αὐστηρότατα μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτη διαφάνεια μέχρι καὶ τὴν τελευταία δεκάρα τῶν ἐξόδων καὶ ἐσόδων, τόσον τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν & Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ὅσον καὶ τὰ ἔσοδα καὶ ἔξοδα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους! ! !

15. Ὅλα τα ἔσοδα τοῦ χρυσωρυχείου, ποὺ θὰ ὀνομάζεται «παγκάριο» νὰ διατίθεται γιά:
α) συντήρησι τοῦ μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστὸν καὶ τῶν προσκτισμάτων του.
β)γιὰ ἀναστήλωσι ἱστορικῶν ἱερῶν ναῶν καὶ ἱερῶν μονῶν.
γ)γιὰ ἐξοπλισμὸ σχολείων καὶ συσσίτια ἀπόρων μαθητῶν καὶ φοιτητῶν.
δ) γιὰ πραγματοποίησι πρότυπου  ἀλσυλίου ποὺ δὲν θὰ ὀνομάζεται «Ἀναγνωστοπούλειον » ἀλλὰ «ἐπίγειος Ἐδέμ».

16. Προτιθέμεθα νὰ δημοσιεύσουμε  ὅλες τὶς ἐπιστολές μας πρὸς τὸν Μακαριώτατο, ποὺ δὲν ἀπαντήθηκαν.

17. Ἐὰν ὅμως ὁ Μακαριώτατος και τὴν ὑστάτη αὐτὴ στιγμὴ θελήσῃ νὰ παύσῃ νὰ κατατρέχῃ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, νὰ λασπολογῇ, νὰ διασύρῃ καὶ νὰ ἐμποδίζῃ τὸ μεγαλεπήβολο τοῦτο ἔργο, τὸ ὁποῖο ἔχουμε κατ’ἐπανάληψη ἐκτενέστατα ἀναπτύξει, τότε εὐχαρίστως νὰ σταματήσουμε τὶς δημοσιεύσεις τοῦ πλήθους τῶν ἀναπάντητων ἐπιστολῶν μας πρὸς τὸν Μακαριώτατο καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, γιὰ νὰ μὴ βλασφημῆται τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τοὺς ἀντιχρίστους καὶ ἐφαρμοσθῆ τὸ γραφικό: «τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι᾽ὑμᾶς βλασθημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι»(Ρωμαίους 2, 24) !!!...

Ἄς ἐφαρμόσωμεν τὸ «Ἀναστάσεως ἡμέρα καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ Πανηγύρει καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν, ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς, συγχωρήσωμε πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν Χριστὸς Ἀνέστη…». 


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Τηλ. 210-3254321


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ :
1.     Τὸ ὑπ ἀριθμὸν 204/3.4.2017 ἔγγραφό μας πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον
2.     Τὸ ὑπ ἀριθμὸν 184/24.3.2017 ἔγγραφόν μας πρὸς  τὴν ἱστοσελίδα Ρομφαία
3.     Ἀντίκρουσις σαθρῶν τρισαθλίων συκοφαντιῶν κατὰ τοῦ Τάματος.