Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Ὥρα μας νὰ ἀποφασίσουμε γιὰ το ἐὰν χρωστᾶμε ἢ ὄχι!!!

Πόσα καὶ ποῦ.
Διότι, πολὺ φοβᾶμαι πὼς ὁ μόνος στὸν ὁποῖον πράγματι χρωστᾶμε κάτι, εἶναι ἡ …Μιχαλοῦ!


Εἶναι χρόνια τώρα ποὺ ἔγραφα (μὲ ἀφορμὴ τὰ πσωῤῥο-λαμπρακηκά, καζακηκὰ καὶ τΣΥΡΙΖΑϊκὰ μορφώματα), καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν ἐνασχόλησιν πολλῶν «διαφωτιστῶν» μας μὲ τὸ ζήτημα τῶν (πραγματικῶν πρὸς ἐμᾶς)  γερμανικῶν χρεῶν (λόγῳ κατοχικοῦ δανείου, λόγῳ ἀποζημιώσεων ποὺ δὲν ἐδόθησαν -ἀτομικῶν καὶ ἐθνικῶν), πὼς ἐὰν θέλουμε νὰ συζητήσουμε γιὰ ὕπαρξιν «χρέους» θὰ πρέπη νὰ γνωρίζουμε τὶς συνθῆκες δημιουργίας του, τὸ πόσο νόμιμον εἶναι αὐτὸ (ἀφήνουμε γιὰ τὴν ὥρα τὸ συνταγματικό) καί, κυρίως τὸ ἐὰν πράγματι ὑπῆρξαν οἱ ἀναγκαῖες συνθῆκες δημιουργίας του, λόγῳ δικῆς μας ἀδυναμίας νὰ παράξουμε ἔργον καί, κατ΄ ἐπέκτασιν, πλοῦτο καὶ οἰκονομική/κοινωνική/πολιτειακὴ ἀνεξαρτησία, ἀμέσως μετὰ τὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821.

Ἐπὶ πλέον, γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ τὶ ἀκριβῶς σημαίνει τοκογλυφικὸ μαγείρεμα «χρέους», ἀλλὰ καὶ τὸ τὶ ἀκριβῶς ῥόλο παίζουν οἱ ἑκάστοτε
«ἐθνοσωτῆρες», «διαφωτιστές» καὶ λοιποὶ παραπλανητὲς τῶν Ἑλλήνων (ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλου λαοῦ, παγκοσμίως), ἂς θυμηθοῦμε τὸ πῶς ἀκριβῶς ἐτέθησαν οἱ βάσεις αὐτοῦ τοῦ μηχανισμοῦ ἐξαπατήσεως, γενεῶν ἐπὶ γενεῶν καί, ἐπὶ πλέον, τοῦ πόσο πλαστὰ εἶναι ὅλα αὐτα τὰ μορφώματα, ποὺ γιὰ νὰ ἐπιβληθοῦν ὡς …«ἀληθῆ», πολλὰ κορμιὰ ἔπεσαν, πολλες διώξεις ἀγωνιστῶν τῆς Ἐλευθερίας ἔλαβαν ἐκτάσεις γενοκτονίας καί, ἐπὶ πλέον, πολὺ προπαγάνδα ἀπέκρυψε τὶς ἀληθεῖς ἱστορικὲς διαστάσεις τοῦ ἐγκλήματος (ἰδίως μέσα ἀπὸ τὰ σχολεῖα καὶ τὰ -ἂς ποῦμε- πανεπιστήμια)..
Μορφώματα ποὺ οἱ διάφοροι Σάιλοκς (ἐγχώριοι καὶ ἀλλοδαποί) μὲ κάθε εὐκαιρία παπαγαλίζουν, παρουσιάζοντάς τα ὡς ἀληθῆ καὶ ἀδιαπραγμάτευτα.

«…Συνεπῶς. Μὲ πλαστὰ χρέη συζητᾶμε γιὰ πλαστὲς συμφωνίες καὶ τελικῶς γιὰ πλαστὲς ἐξαρτήσεις. Μὲ πλαστὲς συμφωνίες κι ἐξαρτήσεις ἀντιλαμβανόμεθα πὼς στόχος δὲν εἶναι ἡ λεηλασία μας ἀλλὰ ἡ διαχρονική μας δουλεία, ἐφ΄ ὅσον ὅλο καὶ κάποιο πρόθυμο κάθαρμα νὰ βρεθῆ νὰ ἀναγνωρίσῃ κάτι ἀνύπαρκτον μά, κυρίως, νὰ προστατευθῇ καὶ νὰ περιφρουρηθῇ ὅσο ἀπαιτεῖται, πρὸ κειμένου νὰ ἀποδεχθοῦμε τὴν παρουσία του ὡς μοναδικὴ λῦσιν ἀνάγκης στὴν ἐξουσία. Κατ’ αὐτὴν τὴν ὀπτικήν, ὄχι μόνον δὲν χρωστᾶμε, ἀλλὰ νὰ ἔχουμε ὑπ΄ ὄψιν μας πὼς ὅταν κάποιος ἀναφέρεται σὲ χρέη καὶ χρεωκοπίες καὶ δανεισμοὺς καὶ σὲ ἀποπληρωμὲς καὶ σὲ διαπραγματεύσεις καὶ σὲ κουρέματα παίζει μόνον τὸν ῥόλο ποὺ τοῦ ἀνέθεσαν. Κι αὐτὸς ὁ ῥόλος προσβλέπει μόνον στὸ νὰ κερδίσουν χρόνο οἱ τοκογλῦφοι, ἀποζημιώνοντας τὰ τσιράκια τους μὲ κάποιες θέσεις ἐξουσίας, μὲ ὑψηλὲς ἀμοιβὲς καὶ μὲ μόνιμο ἀσυλία. Τί περίεργον;…»

Χρεῶν (αὐτόματος) μηδενισμός…

Ἔτσι, πρὸ ἐτῶν, ταὐτοχρόνως μὲ τὴν ἐμφάνισιν τῶν πσωῤῥολαμπράκηδων, βγῆκε τὸ στουρναροστουρνάριον γιὰ νὰ μᾶς πῇ πὼς ἔχουμε ἤδη δανεισθεῖ (πῶς; ποῦ; πότε;) 550 δισεκατομμύρια εὐρῶ. Ποσὸν ποὺ τελικῶς ἦταν περίπου στὰ ἴδια ἐπίπεδα (ἑξακόσια – 600-  δισεκατομμύρια δολλάρια) αὐτοῦ τοῦ ποσοῦ ποὺ οἱ πσωῤῥολαμπράκηδες μᾶς ἔφερναν, μέσῳ τῶν πλαστῶν ὁμολόγων Wozny ἢ μέσῳ τῆς εὐφαντάστου τιμῆς τῆς μετοχῆς τῆς Τραπέζης Ἀνατολῆςμέσῳ τῆς γνωστῆς πλέον διαστημικῆς τεχνολογίας τους


filonoi.gr